top of page

VOORWAARDEN

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt UltraSoundsystem.shop, gevestigd te Almelo aan Bedrijvenpark Twente 165L, aangeduid als UltraSoundsystem.shop en haar contractspartner als afnemer.

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met UltraSoundsystem.shop. Eventuele algemene (inkoop-, leverings- of betalings) voorwaarden van afnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan UltraSoundsystem.shop aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

 

1.4 Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden UltraSoundsystem.shop heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg op te geven orders of te sluiten overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 

2 Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

 

2.2 De prijscouranten en prijsvermeldingen van UltraSoundsystem.shop zijn geen offerte.

 

3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van UltraSoundsystem.shop op haalbaarheid is beoordeeld. UltraSoundsystem.shop heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

 

4 Afbeeldingen

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, folders en op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding vormen.

 

4.2 Alle door of in opdracht van UltraSoundsystem.shop gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van UltraSoundsystem.shop en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

 

4.3 De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan UltraSoundsystem.shop te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van UltraSoundsystem.shop van € 500,- per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

 

5 Prijzen

5.1 De zaken van UltraSoundsystem.shop worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van UltraSoundsystem.shop. De diensten van UltraSoundsystem.shop worden verricht tegen de prijs die UltraSoundsystem.shop na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

 

5.2 Voor orders beneden een bepaalde door UltraSoundsystem.shop te bepalen nettowaarde wordt een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen uitsluitend voor rekening van de afnemer. Door UltraSoundsystem.shop wordt aan verzending per expresse alleen meegewerkt na een tijdig zodanig verzoek van de afnemer.

 

6 Verzending/aflevering

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt UltraSoundsystem.shop de wijze van verzending. In geval UltraSoundsystem.shop de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van UltraSoundsystem.shop. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

 

6.2 De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

 

6.3 In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door UltraSoundsystem.shop op te geven opslagplaats, heeft UltraSoundsystem.shop het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan UltraSoundsystem.shop toekomende rechten, zoals het recht op nakoming en/of schadevergoeding alsmede het recht de door UltraSoundsystem.shop gemaakte kosten op de afnemer te verhalen.

 

7 Leveringstermijnen

7.1 De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van UltraSoundsystem.shop.

 

7.2 Opgegeven levertermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

 

7.3 De overeengekomen levertermijnen hebben niet tot strekking dat UltraSoundsystem.shop na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij UltraSoundsystem.shop een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

 

7.4 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens UltraSoundsystem.shop. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van UltraSoundsystem.shop of indien de levertermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden.

Alsdan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

8 Betaling

8.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, contant te geschieden uiterlijk bij de feitelijke aflevering van de zaken of terstond na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval UltraSoundsystem.shop een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

8.2 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

8.3 Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan UltraSoundsystem.shop verschuldigd van 1%, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand zal worden gerekend.

 

8.4 Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en UltraSoundsystem.shop tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan UltraSoundsystem.shop te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 150,- per factuur.

 

8.5 Niet tijdige betaling geeft UltraSoundsystem.shop het recht haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op enige schadevergoeding waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding uit verlies, winstderving en overige gevolgschade.

 

8.6 UltraSoundsystem.shop is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door UltraSoundsystem.shop te verrichten prestaties, een en ander op een door UltraSoundsystem.shop aan te geven wijze.

 

8.7 Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

 

8.8 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

 

8.9 UltraSoundsystem.shop staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

 

8.10 UltraSoundsystem.shop is niet gehouden betaling door middel van cheques, wissels en vreemde valuta te aanvaarden.

 

9 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

9.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door UltraSoundsystem.shop uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daar onder mede begrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en voor verrichte diensten, alsmede vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

 

9.2 Het staat de afnemer niet vrij zonder voorgaande schriftelijke toestemming van UltraSoundsystem.shop de geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

 

9.3 De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van UltraSoundsystem.shop de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust aan UltraSoundsystem.shop ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan UltraSoundsystem.shop of aan de door UltraSoundsystem.shop aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

 

9.4 UltraSoundsystem.shop verschaft overeenkomstig het bepaalde onder 9.1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van UltraSoundsystem.shop ten behoeve van andere aanspraken die UltraSoundsystem.shop op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van UltraSoundsystem.shop zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft, onverminderd het recht van UltraSoundsystem.shop op nakoming en/of schadevergoeding.

 

9.5 Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van UltraSoundsystem.shop tot volledige voldoening van al hetgeen UltraSoundsystem.shop van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

 

10 Reclames

10.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan UltraSoundsystem.shop kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt UltraSoundsystem.shop geacht haar verplichtingen conform de overeenkomst correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

 

10.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht betalingen op te schorten.

 

10.3 Indien een reclame door UltraSoundsystem.shop gegrond wordt bevonden, heeft UltraSoundsystem.shop het recht te harer keuze:

A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan UltraSoundsystem.shop worden afgegeven;

C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

10.4 De afnemer dient in een voorkomend geval UltraSoundsystem.shop onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

 

10.5 Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. UltraSoundsystem.shop aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij desgevraagd voorafgaand aan terugzending met deze terugzending schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door UltraSoundsystem.shop op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin UltraSoundsystem.shop deze zaken aan de afnemer afleverde.

 

11 Garantie

11.1 UltraSoundsystem.shop staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

 

11.2 Op geleverde zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend.

 

11.3 Indien de afnemer aan UltraSoundsystem.shop een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van UltraSoundsystem.shop. De afnemer zal alsdan UltraSoundsystem.shop vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

 

11.4 Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan UltraSoundsystem.shop verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van UltraSoundsystem.shop zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

 

11.5 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft UltraSoundsystem.shop garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

 

11.6 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door UltraSoundsystem.shop op te geven adres.

 

11.7 Voor zaken met een door andere dan UltraSoundsystem.shop bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

 

11.8 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;

B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namensUltraSoundsystem.shop zijn verricht;

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;

E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;

F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;

 

12 Handelsmerk

12.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door UltraSoundsystem.shop afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

 

13 Aansprakelijkheidsbeperking

13.1 UltraSoundsystem.shop, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, die afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

 

13.2 Onverminderd het vorenstaande is UltraSoundsystem.shop in ieder geval nimmer aansprakelijk:

A: wegens niet, of niet tijdige levering;

B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;

C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in hoofdstuk 15;

D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

E: voor de eigendommen van derden die zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in UltraSoundsystem.shop bedrijfsruimte bevinden;

F: voor bedrijfs- en/of gevolgschade inclusief maar niet beperkt tot winst- en/of omzetderving, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;

I: voor schade als gevolg van verlies van enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

 

13.3 Indien UltraSoundsystem.shop in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt UltraSoundsystem.shop slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

 

13.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is UltraSoundsystem.shop nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.

 

13.5 De afnemer zal UltraSoundsystem.shop vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens UltraSoundsystem.shop.

 

13.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van UltraSoundsystem.shop.

 

14 Niet-toerekenbare tekortkomingen

14.1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door UltraSoundsystem.shop niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan UltraSoundsystem.shop niet bekend konden zijn, geldt dat ten aanzien van de afnemer voor UltraSoundsystem.shop als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

 

14.2 Onder omstandigheden als bedoeld onder 14.1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van UltraSoundsystem.shop alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen die door UltraSoundsystem.shop redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

 

14.3 UltraSoundsystem.shop heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. UltraSoundsystem.shop is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is UltraSoundsystem.shop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. UltraSoundsystem.shop behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

14.4 UltraSoundsystem.shop heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

15 Ontbinding

15.1 Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens UltraSoundsystem.shop niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die UltraSoundsystem.shop te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

 

15.2 In gevallen onder 15.1 genoemd, heeft UltraSoundsystem.shop het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

15.3 UltraSoundsystem.shop is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

 

15.4 In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst UltraSoundsystem.shop schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

 

15.5 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

 

15.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door UltraSoundsystem.shop verrichte prestaties, en heeft UltraSoundsystem.shop onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

16 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

16.2 De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Almelo neemt kennis van alle geschillen die mochten ontstaan tussen UltraSoundsystem.shop en afnemer, tenzij UltraSoundsystem.shop er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

17 Terugname

UltraSoundsystem.shop, Bedrijvenpark Twente 165L, 7602 KE Almelo

Telefoon: +31 (0)546 658 580

BTW nr.: NL504 549 771 B01

KvK nr.: 06069651

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede en worden op

verzoek van koper kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen onder www.UltraSoundsystem.shop

 

Augustus 2020

bottom of page